GevraiGevrai Mon - Sat 9:00-6:00 8805905991
contact@rudreshwarurban.in

Our Vision

HomeOur Vision

मुख्य उद्देश

भारतीय लोकांना बचतीचे व आर्थिक साक्षरतेचे महत्व पटवून देणे आणि श्रीमत बनवणे

मुल तत्वे

प्रमाणिकपणा,

जबाबदारी,

स्वच्छ प्रतिमा,

व्यक्तीचा आदर करणे

गुणवत्ता व सामाजिक बांधीलकी माहितीवर आधारीत निर्णय घेणे.