GevraiGevrai Mon - Sat 9:00-6:00 8805905991
contact@rudreshwarurban.in
HomeCore Banking Solution

Core Banking Solution

कोअर बँकींग प्रणालीचा वापर करून रुद्रेश्वर च्या  सर्व शाखांचे व्यवहार एकमेकांशी जोडणारी यंत्रणा रुद्रेश्वरने विकसीत केली आहे. रुद्रेश्वरचा ग्राहक रुद्रेश्वरच्या कोणत्याही शाखेमध्ये जावून आपला व्यवहार पूर्ण करू शकेल. त्याचप्रमाणे रुद्रेश्वरचे कोणत्याही शाखेमध्ये होणारा प्रत्येक व्यवहार एकमेकांशी जोडला जाईल व या प्रणालीद्वारे सर्व व्यवहारांचे नियंत्रण मुख्यालयातून करता येईल.

Our Services

Need Help ?

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now

+91 8805905991
contact@rudreshwarurban.in